Contactgroep Nederlandse Militaire Post

PORT BETAALD
wat is dat?

Auteur : Gerard Gaarthuis


© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - G.C.M. Gaarthuis ©

Welke post wordt verstaan onder:

PORT BETAALD en PORT BETAALD VELDPOST UTRECHT

1951
PORT BETAALD

Tijdens de oefeningen Counterthrust en Jupiter ( 1951 ) in de Britse en Franse zone in West Duitsland was een "Port Betaald" regeling van kracht. Voor wat betreft de portoregeling werden van Britse zijde voorstellen gedaan. O.a. werd gesuggereerd brieven van onze militairen volgens het (NL) binnenlandse tarief te laten frankeren. Dit stuitte onder meer op het bezwaar dat volgens de (NL) deviezen bepalingen uit die tijd het verboden was om Nederlandse postzegels naar het buitenland uit te voeren.

Aan de Minister van Oorlog werd het volgende voorstel gedaan: "Aangezien in het binnenlandse verkeer voor de verzending van briefkaarten afkomstig van Nederlandse militairen bij Koninklijk Besluit portvrijdom is verleend, zal door het Staatsbedrijf der PTT uitsluitend voor de te verlenen bemiddeling bij het vervoer en de uitreiking van de niet gefrankeerde brieven een vergoeding en wel tot een bedrag van  0,10 per brief, aan Uw Ministerie in rekening worden gebracht. Aannemende dat 7000 militairen aan de oefening zullen deelnemen en dat elke militair gemiddeld 3 brieven per week naar Nederland zal verzenden, zal voor dit postvervoer naar schatting een bedrag van 9 x 7.000 x  0.10 =  6.300 aan de PTT verschuldigd zijn. Door de op het Veldpostdetachement tewerkgestelde militairen zal dagelijks een telling worden gehouden van de naar Nederland te verzenden brieven. Aan de hand van de op deze manier verzamelde gegevens zal na afloop van de oefening verrekening met de PTT plaatsvinden"

De veldpostregeling die hier uit voortkwam hield voor het personeel van de 31e Regimentsgevechtsgroep ( 31 RGG) voor de correspondentie naar Nederland onder andere de volgende mogelijkheden in:
 1. Toegelaten zijn brieven t/m 20 gram, briefkaarten en prentbriefkaarten. Deze zendingen zijn portvrij;
 2. Aangetekende stukken zijn niet toegelaten, tenzij het dienstaangelegenheden betreft. Het maximum gewicht voor aangetekenden bedraagt 2000 gram;
 3. Het is dus o.m. niet mogelijk postpakketten via het Legerveldpostkantoor naar Nederland te zenden. Expresse zendingen zijn eveneens niet toegelaten, evenals stukken bestemt voor andere landen dan Nederland. Indien men dergelijke zendingen heeft dient men zich te wenden tot de Duitse burgerpostkantoren. Voor stukken onder a genoemd is men echter verplicht gebruik te maken van het Legerveldpostkantoor;
 4. Ingevolge de Deviezenbepalingen is het niet mogelijk aan het Legerveldpostkantoor postzegels en andere waarden te kopen."
Om de toegelaten stukken portvrij te kunnen verzenden moeten door de afzender op de adreszijde de volgende gegevens worden vermeld:
 1. In de rechterbovenhoek het woord militair;
 2. In de linkerbenedenhoek rang, naam, voorletters, legernummer, onderdeel en handtekening van de afzender en N.A.P.O. I.
Op het Veldpostdetachement werden de brieven en kaarten voorzien van een afdruk van een VELDPOST dagtekeningstempel en een afdruk van het stempel PORT BETAALD

Achterzijde van een
prentbriefkaart verzonden onder de
Port betaald regeling van NAPO I
naar Nederland.
Linksonder:
- rang : Huz = Huzaar
- naam : Gont
- voorletters : G
- nogmaals : Huz
- legernummer : 300817154
- onderdeel : 3e ZVE Zelfstandig Verkennings Eskadron
- NAPO I : Netherlands Army Post Office I
Rechts boven:
- ' Militair '
- legernummer ( moest ook linksonder )
- handtekening ( moest ook linksonder )
© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - G.C.M. Gaarthuis ©

1969
PORT BETAALD / VELDPOST UTRECHT

Binnen de veldpostdienst zijn vele frankeermogelijkheden gebruikt. In dit artikel wordt uitgelegd wat wordt verstaan onder "PORT BETAALD VELDPOST UTRECHT" De regeling "Port Betaald Veldpost Utrecht" werd alleen gebruikt na toestemming van een van de Bevelhebbers der Strijdkrachten. Na de vereiste toestemming betaalde het Ministerie van Defensie naast de vrachtkosten, de portokosten van de post afkomstig van Defensie medewerkers vanuit een uitzendgebied naar een adres in Nederland.

Op de retourpost afkomstig van een uitzendgebied werd een tweetal kosten door de PTT in rekening gebracht:
 1. De luchttransportkosten van het land van verzending naar Nederland;
 2. De portokosten bezorgkosten van de post in binnen Nederland.
Het Ministerie van Defensie betaalde deze kosten. Zowel PTT POST als de veldpostdienst hielden gewichtenstaten bij om de juiste rekening te kunnen opmaken en te controleren.

In 1969 werd deze regeling voor het eerste gebruikt voor post afkomstig van een Geniedetachement dat was uitgezonden naar Tunesië, NAPO 30.


Stempel afdruk

NAPO adres voor Tunesië

Voorbeeld NAPO 30

verzonden vanuit Tunesië

met stempel

PORT BETAALD / VELDPOST UTRECHT

Tentenkamp

te

SIDI-BOU-ALI

Voorbeeld 1974: NAPO 30 Soedan

De vervoerskosten dienen te worden verhoogd met fl. 20, - per kg LC (= brieven, kaarten) en fl. 12, - per kg AO ( overige post) in verband met de bestelling in Nederland. ( Lees porto binnenland)
Alle binnenlandse stukken worden voorzien van een rode afdruk

Envelop uit Soedan, NAPO 30,
voorzien van een rode stempelafdruk

PORT BETAALD
VELDPOST UTRECHT


en een afdruk van het
Veldpostdagtekeningstempel nr. 44.

Voorbeeld 1979: NAPO 25 Libanon


Alle poststukken worden vóór verzending voorzien van een afdruk van het dagtekeningstempel (dts) VELDPOST, evenals een afdruk PORT BETAALD / VELDPOST UTRECHT.

Bij NAPO 25 zullen gewichtenstaten LC en AO worden opgemaakt. Deze tabellen worden u iedere maand aangeboden. De nota vervoerskosten wordt voor LC verhoogd met fl. 27.50 per kg, i.v.m. de bestelling in Nederland. (AO, pakjes naar verwachting te verwaarlozen)

Een PORT BETAALD / VELDPOST UTRECHT stempel
op een postzending moet altijd zijn voorzien van een
dagtekeningstempel VELDPOST.

Envelop afkomstig uit Libanon, NAPO 25,
voorzien van een rode stempelafdruk
PORT BETAALD
VELDPOST UTRECHT

en een afdruk van het
Veldpostdagtekeningstempel nr. 95

Uitzonderingen op de bovengenoemde regel zijn:
 1. Postzendingen naar landen buiten Nederland moesten door de uitgezonden Defensie medewerker zelf worden gefrankeerd dit d.m.v Nederlandse postzegels, volgens het tarief van Nederland naar het land van bestemming;


 2. Ansichtkaart met een bestemming in het buitenland die niet door de afzender was gefrankeerd.

 3. Postzendingen gericht aan een 1e relatie ( 1e graad) van uitgezonden Defensiemedewerkers naar landen buiten Nederland werden in Utrecht op het Centraal Veldpostkantoor op kosten van het Ministerie van Defensie gefrankeerd. Hier voor was een speciale regeling ontworpen;


 4. Verzamelenvelop met post voor een 1e relatie in het buitenland,
  op deze envelop genoemd "1e graadspost", afkomstig van het Veldpostkantoor te Split NAPO 92
  in vm. Joegoslavië.

 5. Dienstpostzendingen en postzendingen voorzien van een NAPO adres konden ongefrankeerd naar het Centraal Veldpostkantoor worden verzonden. Externe dienstpostzendingen werden daar na 1 januari 1984 gefrankeerd. Voor die datum behoefde dienstpost geen frankering binnen Nederland. Interne dienstpostzendingen en postzendingen met een NAPO adres werden niet gefrankeerd; Dienstpostzendingen naar het buitenland werden wel gefrankeerd.
 6. Postzendingen die buiten PTT POST om met een militair vliegtuig of militair voertuig op het Centraal Veldpostkantoor te Utrecht arriveerden waren niet voorzien van een afdruk van het stempel PORT BETAALD / VELDPOST UTRECHT. Op het Centraal Veldpostkantoor werd alle externe post gefrankeerd. Dit gebeurde eerst d.m.v. postzegels en later met een frankeermachine.
 7. Postzendingen die vanuit een uitzendgebied per diplomatieke post werden verzonden werden niet voorzien van een afdruk van het stempel PORT BETAALD / VELDPOST UTRECHT. Op het Centraal Veldpostkantoor werd deze externe post gefrankeerd. Dit gebeurde eerst d.m.v. postzegels en later met een frankeermachine.
Afdrukken van het PORT BETAALD / VELDPOST UTRECHT stempel werden van 1969 tot 1984 in Utrecht op het Centraal Veldpostkantoor op de brieven en pakjes geplaatst. NAPO 25, UNIFIL, in Libanon kreeg bij de start in 1979 enkele ( verschillende ) stempels PORT BETAALD / VELDPOST UTRECHT mee. Om zelf de uitgaande postzendingen te stempelen kreeg vanaf 1984 de facteur of het veldpostkantoor in een uitzendgebied 1 of meerdere stempels PORT BETAALD / VELDPOST UTRECHT toegezonden.
© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - G.C.M. Gaarthuis ©

Waarom deze wijziging

Regelmatig werden postzakken afkomstig van een uitzendgebied en bestemd voor Utrecht-Veldpost onderweg "gesneden" ( geopend). De inhoud, brieven en pakjes, in de regel zonder frankeerkenmerken, kwam tussen de buitenlandse post terecht of als het in Nederland gebeurde, tussen de Nederlandse post. Deze postzendingen werden zonder frankering maar meestal voorzien van een strafportkaart bezorgd. Dit gaf veel onvrede onder het thuisfront. Het in het uitzendgebied aangebrachte stempel "Port Betaald Veldpost Utrecht" beschermde daar nu tegen. Omdat de veldpostdienst ook de gewichten van de postzakken registreerde, kreeg PTT POST altijd het bestelloon. Toch is er een einde gekomen aan deze praktische en voor Defensie goedkope "Port Betaald " regeling. In 1993 gaf PTT POST aan dat het bedrag voor bestelloon in Nederland omhoog zou gaan. Daartoe zijn tellingen gehouden van de hoeveelheid en de verscheidenheid van de postzendingen vanuit een uitzendgebied. ( hoeveel kilogram briefpost, pakjes, dienstpost, NAPO post) Er werd geen overeenstemming bereikt. In februari 1994 werd de "Port Betaald Veldpost Utrecht" regeling beëindigd. Vanaf februari 1994 werd alle post afkomstig uit uitzendgebieden ( met toestemming tot "gratis" verzending) voor 100% gefrankeerd. Deze frankering vindt plaats op het Centraal Veldpostkantoor te Utrecht. (Nu Militaire Post Organisatie MPO)

Er ontstond onmiddellijk een toename van het heffen van strafport. Vooral van post afkomstig uit vm Joegoslavië. Regelmatig werden zakken post in Frankfurt "gesneden". De post kwam ongefrankeerd in Nederland aan waarna PTT Post de ongefrankeerde postzendingen voorzag van een strafporto kaart. Het veldpostkantoor NAPO 92 in Split voorzag de post voor Nederland toch van een afdruk van het stempel PORT BETAALD / VELDPOST UTRECHT. In Utrecht werd daaroverheen of daar naast met een frankeermachine gefrankeerd.

Ansichtkaart die op 9 juni 1994 op het Veldpostkantoor te Split is voorzien van een stempelafdruk
PORT BETAALD
VELDPOST UTRECHT

en een afdruk van het Veldpost-dagtekeningstempel nr. 92 van het Veldpostkantoor te Spit.

Op 14 juni 1994 is de ansichtkaart op het Centraal Veldpostkantoor te Utrecht gefrankeerd door een afdruk van een frankeermachine.

Om dit probleem te ondervangen werden op de veldpostkantoren in vm Joegoslavië frankeermachines geplaatst. Op een paar uitzonderingen na werd alle uitgaande post naar Nederland op deze 3 veldpostkantoren ( Zagreb, Split en Lucavac) gefrankeerd.
Frankeermachine die geplaatst was op het Veldpostkantoor NAPO 90 te Zagreb, Kroatië.

Frankeermachine die geplaatst was op het Veldpostkantoor NAPO 92 te Split, Kroatië.

Frankeermachine die geplaatst was op het Veldpostkantoor NAPO 80 te Lucavac, Bosnië.
Later in Santici en Busavaca

Reserve frankeermachine voor de hier boven genoemde 3 frankeermachines.

Op 17 april 1998 werden deze frankeermachines teruggetrokken naar het Centraal Veldpostkantoor te Utrecht. Alle externe post werd weer op het Centraal Veldpostkantoor te Utrecht gefrankeerd. Het verhaal van strafport heffen begon weer opnieuw. Dit werd nu als volgt opgelost: de achterban, (thuisfront) kreeg de instructie om in geval van een strafportheffing, de strafportkaart naar het antwoordnummeradres van het Centraal Veldpostkantoor te sturen. In Utrecht werd het strafport voldaan op kosten van het Ministerie van Defensie.
© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - G.C.M. Gaarthuis ©

2000
Port Betaald PTT POST en Port Betaald TPG Post

Eind 2000 sloot de Koninklijke Landmacht een "Port Betaald Gemengd" contract af met TPG POST. Vanaf dat moment werd alle post met bestemming Nederland in Utrecht handmatig of machinaal voorzien van een afdruk Port Betaald PTT POST en later Port betaald TPG POST, en nu TNT Post.

Ansichtkaart is afkomstig van NAPO 30,
het Nederlands F16 detachement in Kirgizië en gefrankeerd met een stempelafdruk

PTT Post / Port betaald.

Afgestempeld in 2003.

Ansichtkaart afkomstig van NAPO 40 Goose Bay, Canada voorzien van een groene afdruk van het

PTT Post / Port betaald

stempel. De groene inkt is ingevoerd om op bijvoorbeeld rode of andere fel gekleurde enveloppen toch te kunnen voorzien van een leesbare afdruk van het stempel.

Gebruikt in 2001.

De ansichtkaart is afkomstig van NAPO 30 het Nederlands F 16 detachement in Kirgizië gefrankeerd met een stempelafdruk

TPG Post / Port betaald.


Afgestempeld in 2003.

Stempel TPG Post / Port betaald.
( Enkel voor gebruik binnen Nederland )
© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - G.C.M. Gaarthuis ©

Omschrijving van de Port Betaald Gemengd regeling
( bron folder TPG POST)

Verstuurt u als zakelijk postverzender brieven van diverse gewichten en formaten? Wist u dat het niet nodig is al die zendingen apart te wegen en te frankeren? Door ze te versturen met Port Betaald Gemengd wordt dat werk overbodig.
De voordelen:
Als u gebruik maakt van Port Betaald Gemengd bespaart u uzelf veel tijd en moeite. In plaats van alle poststukken apart te wegen en te frankeren, kunt u volstaan met een simpele TPG Post / Port Betaald aanduiding. U betaalt één tarief op basis van het gemiddelde gewicht per stuk van de partij. De betaling geschiedt per maandelijkse factuur. U krijgt het daarmee een stuk gemakkelijker! Bovendien gelden er aantrekkelijke tarieven voor grote aantallen.
Frankeren:
Bij Port Betaald Gemengd gebruikt u enveloppen of adresetiketten met de Port Betaald TPG Post aanduiding. U kunt met Port Betaald Gemengd brieven versturen, zoals facturen, acceptgiro's en contracten.


Port betaald in rood

Port betaald in blauw

Frankering is aan de verkeerde zijde aangebracht.

Linksonder in plaats van rechtsboven.Ansichtkaart afkomstig uit Kandahar, Afganistan december 2006


2007:

Wijziging TPG Post in TNT Post

© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - G.C.M. Gaarthuis ©

Overzicht gebruikte stempels
Type Afbeelding Afm. hxb Waar gebruikt Gebruiksperiode Opmerking *
01 4 x 31 mm   NAPO I - Duitsland 11-09-1951 t/m 01-10-1951 RO
02 14 x 53 mm   NAPO 25 - Libanon
  NAPO 30 - Tunesié
  NAPO 30 - Soedan
06-03-1979 t/m 29-08-1982
1969 - 1970
24-08-1974 t/m ??-11-1974
RO
VI
RO
03 11 x 36 mm   NAPO 25 - Libanon
  NAPO 30 - Egypte
  NAPO 50 - Namibië
06-03-1979 t/m 23-10-1985
24-05-1982 t/m 10-06-1983
21-08-1989 t/m 05-02-1990
ROVI / RO
RO
RO
04 13 x 52 mm
  NAPO 25 - Libanon
  NAPO 30 - Egypte
  NAPO 90 - Kroatië
  NAPO 91 - Servië
  NAPO 91HQ - Bosnië

21-09-1981 t/m 23-10-1985
18-10-1983 t/m 19-12-1983
01-06-1992 t/m 08-12-1992
29-05-1992
23-06-1992
RO
RO / VI
RO
RO
RO
05 11 x 36 mm   NAPO 30 - Egypte
  NAPO 50 - Namibië
19-04-1982 t/m 31-00-1982
23-03-1989 t/m 06-03-1990
HR
HR
06 15 x 40 mm   NAPO 25 - Libanon
  NAPO 30 - Egypte
30-03-1984 t/m 23-10-1985
19-12-1983 t/m 05-02-1990
VI / RO
RO / ZW
07 15 x 40 mm   NAPO 25 - Libanon
  NAPO 30 - Egypte
04-02-1983
21-12-1983 t/m 22-06-1987
RO
RO / VI
08 15 x 40 mm
  NAPO 10 - Cambodja
  NAPO 14 - Oeganda
  NAPO 18 - Thailand
  NAPO 25 - Libanon
  NAPO 30 - Egypte
  NAPO 50 - Zuid-Afrika
  NAPO 60 - Cambodja
  NAPO 80 - Spanje
  NAPO 90 - Kroatië

01-02-1993 t/m 29-06-1993
19-11-1993
29-03-1993
30-05-1983 t/m 05-10-1985
31-01-1986 t/m 07-12-1992
30-09-1993
07-09-1992 t/m 07-10-1992
27-05-1992 t/m 12-10-1992
14-04-1994
RO
RO
RO
RO / ZW
VI
RO
VI / RO
RO
RO
09 15 x 52 mm
  NAPO 10 - Cambodja
  NAPO 40 - Canada
  NAPO 45 - Kroatië
  NAPO 60 - Cambodja
  NAPO 70 - Irak

16-08-1993
24-04-1987 t/m 03-05-1993
01-08-1991 t/m ????-1992
26-07-1993
28-06-1991 t/m 19-08-1991
RO
RO / ZW / GR
RO / ZW
RO
RO
10 13 x 34 mm   NAPO 18 - Thailand
  NAPO 60 - Cambodja
  BFPO646 - Saoedi Arabië
22-07-1992
29-09-1992
15-02-1991
VI
VI
RO
11 10 x 35 mm
  NAPO 10 - Cambodja
  NAPO 12 - Thailand
  NAPO 30 - Egypte
  NAPO 60 - Cambodja
  NAPO 90 - Kroatië

30-12-1992
03-09-1992
12-12-1991 t/m 13-01-1992
24-03-1992 t/m 28-12-1992
02-05-1992 t/m 29-10-1992
RO
RO
RO / VI
RO
RO
12 12 x 35 mm
  NAPO 10 - Cambobja
  NAPO 18 - Thailand
  NAPO 30 - Egypte
  NAPO 50 - Zuid-Afrika
  NAPO 60 - Cambodja
  NAPO 65 - Israël
  NAPO 75 - Mozambique
  NAPO 77 - Italië
  NAPO 90 - Kroatië
  NAPO 92 - Bosnië
  NAPO 92 - Kroatië
  NAPO 93 - Roemenië

10-06-1992 t/m 07-09-1993
08-03-1993 t/m 27-09-1993
04-04-1993 t/m 30-01-1994
29-07-1993 t/m 02-09-1993
14-05-1992 t/m 21-10-1992
02-08-1993
12-11-1993 t/m 07-02-1994
14-04-1993 t/m 09-09-1993
03-06-1993 t/m 13-04-1994
27-11-1992
26-05-1993 t/m 26-01-1994
19-07-1993 t/m 07-12-1993
RO
Violet
RO
RO
VI / RO
RO
RO
RO
RO / ROVI / VI
RO
RO
RO
13 12 x 35 mm
  NAPO 18 - Thailand
  NAPO 30 - Egypte
  NAPO 60 - Cambodja
  NAPO 92 - Bosnië

02-12-1992
08-08-1994
29-09-1992
07-12-1992
RO
RO
RO
RO
14 12 x 35 mm   NAPO 90 - Kroatië
  NAPO 92 - Kroatië
07-11-1992 t/m 12-09-1993
18-01-1993 t/m 29-09-1993
RO
RO
15 Uw melding?        

* Opmerkingen: kleuren: RO = Rood / VI = Violet / ROVI = Roodviolet / GR = Groen / HR = Helder rood / ZW = Zwart
© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - G.C.M. Gaarthuis ©